VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
K VZÁJOMNEJ SPOKOJNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. "Poskytovateľom" sa rozumie SZČO Mgr. Lívia Horváthová, so sídlom Závadská 22, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 33806748, DIČ: 1020188367, ŽR číslo: 103-4837, zo dňa 10.02.2016, OÚ Bratislava.
2. "Objednávateľom" sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje služby na základe objednávky.
3. "Službami" sa rozumejú prekladateľské a tlmočnícke služby a tiež ďalšie doplnkové služby poskytované Poskytovateľom na základe objednávok uskutočnených Objednávateľom (ďalej len "služby").
4. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká na základe objednávky Objednávateľa a na základe potvrdenia takejto objednávky Poskytovateľom.
5. Podmienky obchodného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou Objednávateľa a Poskytovateľa.

II. OBJEDNÁVKA

1. Objednávateľ sa objednávkou zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za požadované prekladateľské, tlmočnícke alebo iné služby odmenu.
2. Objednávka musí mať písomnú formu a je možné uskutočniť ju elektronicky alebo na základe objednávky doručenej, resp. odovzdanej osobne.
3. Poskytovateľ akceptuje objednávku Objednávateľa, na ktorej je uvedené referenčné číslo cenovej ponuky na dopytovanú službu, konečná suma objednávky a termín plnenia.
4. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí každú prijatú objednávku písomne alebo telefonicky. Za potvrdenie objednávky sa v prípade prekladateľských služieb považuje aj fyzické prevzatie podkladov určených na preklad od Objednávateľa.
5. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že obchodný vzťah nevznikne, kým k dohode nedôjde.
6. Obchodný vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA A POSKYTOVATEĽA

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby v zmysle podmienok špecifikovaných v objednávke.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní služieb Objednávateľovi bude dodržiavať pokyny Objednávateľa. Ak text/nahrávka/rečnícky prejav, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a ináč zvláštne výrazy, skratky a pod., je Objednávateľ povinný odovzdať Poskytovateľovi zoznam používanej príslušnej terminológie v príslušnom jazyku, alebo poskytnúť Poskytovateľovi iné pomocné materiály, či do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odbornej terminológie. Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa tejto terminológie nebude braný ohľad.
3. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékoľvek dôverné informácie získané počas poskytovania služby sú obchodným tajomstvom a nebude takéto informácie poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré musia prísť do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich prekladu, jazykovej korektúry alebo inej úpravy textu alebo ich využívať iným spôsobom, pre účely iné ako účely poskytnutia dohodnutej služby bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Zbierky zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Právo na zaplatenie odmeny vzniká Poskytovateľovi poskytnutím služby v zmysle objednávky.

IV. REKLAMÁCIA A STORNO ZÁKAZKY

1. Objednávateľ uplatňuje prípadné reklamácie u Poskytovateľa písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 10 dní od poskytnutia služby. V reklamácii je potrebné uviesť jej dôvod a popísať charakter nedostatkov na konkrétnych prípadoch.
2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu dodania/poskytovania služby, pokiaľ bolo takéto omeškanie alebo nedodanie spôsobené prekážkou na strane Objednávateľa, vyššou mocou alebo treťou stranou a Poskytovateľ nemohol takúto prekážku predvídať. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ dohodli, že služba bude dodaná elektronicky a Objednávateľ nedostane službu včas, je povinný Poskytovateľa na túto skutočnosť bezodkladne upozorniť. V opačnom prípade Poskytovateľ nie je povinný uznať reklamáciu Objednávateľa ohľadom nedodržania termínu dodania služby.
3. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu.
4. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním podmienok v objednávke maximálne do výšky dvojnásobku ceny objednávky.
5. V prípade sporu o hodnotení dosiahnutej akosti sa Objednávateľ a Poskytovateľ zaväzujú uznávať posudok spôsobilého kvalifikovaného špecialistu alebo posudok súdneho prekladateľa, resp. tlmočníka.
6. Ak dôjde k prijatiu objednávky Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený zrušiť takúto objednávku, ak uhradí Poskytovateľovi časť odmeny pripadajúcu na už vyhotovenú časť objednávky, najmenej však 50% z celkovej dohodnutej ceny v prípade tlmočenia a 20 % z celkovej dohodnutej ceny v prípade ostatných služieb.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predbežná kalkulácia ceny je bezplatná a nezáväzná. Presná cena v prípade prekladov bude upravená podľa počtu normostrán alebo slov v cieľovom jazyku a v prípade tlmočenia podľa jeho druhu.
2. Všetky ceny uvedené v cenníku sú v € bez DPH.
3. V prípade poskytnutia dodatočných služieb bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou.
4. Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom, ktorá bude slúžiť ako daňový doklad. Faktúra bude spĺňať formálne náležitosti faktúry v zmysle zákona. Poskytovateľ môže od Objednávateľa požadovať aj platbu vopred. V tom prípade mu po potvrdení objednávky pošle zálohovú faktúru a po prijatí časti alebo celej sumy objednávky uvedenej na zálohovej faktúre na účet a dodaní služby vystaví faktúru daňový doklad.
5. Objednávateľ potvrdením objednávky udeľuje Poskytovateľovi súhlas s tým, aby mu SZČO Mgr. Lívia Horváthová vyúčtovávala poskytované služby faktúrou.
6. Ak nie je dohodnuté inak, lehota splatnosti faktúr je 14 dní od vystavenia.
7. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň oneskorenia platby.
8. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa alebo dňom skutočného prijatia príslušnej sumy v hotovosti Poskytovateľom.

VI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia objednávky. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné reklamácie z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu objednávky postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa uvedené v objednávke, ako aj všetky zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak, riadia sa obchodné vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s plnením objednávky budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami a na základe vzájomnej dohody.
3. Znenie týchto obchodných podmienok je záväzné.
4. Dojednania medzi Objednávateľom a Poskytovateľom odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok majú prednosť. Tieto všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa majú vždy prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami Objednávateľa.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na stránke www.topika9.webnode.sk/VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY. Verzia obchodných podmienok na internete je jedinou autentickou verziou Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.
6. Tieto podmienky SZČO Mgr. Lívia Horváthová sú platné a záväzné pre všetkých objednávateľov jej služieb od 15. februára 2016.